Mikrorachunek podatkowy dla większej liczby podatków?

Mikrorachunek podatkowy dla większej liczby podatków?

Na stronie Rządowego Centrum Legislacji pojawił się projekt rozporządzenia w sprawie rodzajów podatków, opłat lub niepodatkowych należności budżetowych, których wpłata jest realizowana przy użyciu mikrorachunku podatkowego. Aktualnie tematykę tą reguluje rozporządzenie ministra finansów z 26 października 2022 r., i określa ono w załączniku rodzaje podatków, opłat lub niepodatkowych należności budżetowych, które należy wpłacać na indywidualny mikrorachunek podatkowy. W związku z potrzebą aktualizacji wykazu znajdującego się w załączniku do rozporządzenia, został opublikowany omawiany projekt, przewidujący rozszerzenie katalogu danin publicznych, które będą podlegały wpłacie za pośrednictwem indywidualnego rachunku podatkowego. Projektowane przepisy mają wejść w życie 1 stycznia 2024 r.

Obowiązek wpłaty podatków na mikrorachunek podatkowy wynika z przepisów Ordynacji podatkowej, a konkretnie z art. 61b par. 1, zgodnie z którym wpłata
podatków, opłat oraz niepodatkowych należności budżetowych dokonywana na rachunek urzędu skarbowego jest realizowana przy użyciu rachunku bankowego urzędu skarbowego albo identyfikującego podatnika, płatnika lub urząd skarbowy indywidualnego rachunku podatkowego (mikrorachunek podatkowy). Ponadto przepisy Ordynacji podatkowej zawierają delegację dla ministra finansów do określenia, w drodze rozporządzenia, rodzajów podatków, opłat lub niepodatkowych należności budżetowych, których wpłata będzie realizowana przy użyciu mikrorachunku podatkowego, mając na względzie uwarunkowania techniczne i organizacyjne umożliwiające przekazywanie należności przy użyciu tego mikrorachunku.

Zmiany w wykazie rodzajów należności

Zmiany w wykazie rodzajów należności publicznoprawnych, które będą wpłacane za pośrednictwem mikrorachunku podatkowego, polegają na dodaniu nowych należności w załączniku do rozporządzenia, i tak:

 • w ramach podatku dochodowego od osób prawnych dodano płatność wynikającą z deklaracji o wysokości osiągniętego dochodu (przychodu) i należnego podatku od przychodów z fundacji rodzinnej (CIT-8FR),
 • w ramach podatku dochodowego od osób fizycznych dodano płatność wynikającą z obowiązku zapłaty ryczałtu od przychodów zagranicznych osób fizycznych przenoszących miejsce zamieszkania na terytorium Polski (PIT-PZ),
 • w ramach podatku od towarów i usług dodano płatność wynikającą z obowiązku zapłaty podatku od towarów i usług w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych (VAT-14),
 • została dodana nowa grupa płatności w ramach podatku od gier hazardowych:
  • płatności wynikające z deklaracji dla podatku od gier (POG-P),
  • płatności wynikające z deklaracji dla podatku od gier oraz wpłat dziennych (POG-4 i POG-5),
 • dodano płatność wynikającą z informacji o dopłatach w grach liczbowych, loteriach pieniężnych i grze telebingo (GHD-1).

Pozostałe zmiany mają charakter porządkowy i dostosowujący przepisy rozporządzenia do obecnie obowiązujących przepisów ustaw podatkowych. Poza wskazanymi powyżej, polegającymi na rozszerzeniu katalogu podatków i opłat, które należy wpłacać za pośrednictwem indywidualnego mikrorachunku podatkowego, są to raczej drobne korekty niż zmiany mające istotne znaczenie

dla podatników. Co istotne i co warto zaznaczyć – bowiem ta kwestia może budzić pytania i wątpliwości, w projektowanym rozporządzeniu w wykazie opłat zostały ujęte płatności, które dotyczą już nieobowiązujących formularzy deklaracji, jak POG-4, VAT-7, VAT-7D czy VAT-7K. Wynika to z faktu, iż mogą pojawić się płatności nieprzedawnionych należności, które dotyczą deklaracji już nieobowiązujących. Konieczne jest zatem umożliwienie podatnikom dokonania płatności przy użyciu właściwego formularza deklaracji.

Ministerstwo Finansów w uzasadnieniu do projektu podkreśliło, że rozporządzenie nie zawiera regulacji stanowiących obciążenia, a jedynie ułatwia podmiotom dokonującym wpłat podatków, opłat lub niepodatkowych należności budżetowych, których wpłata jest realizowana przy użyciu mikrorachunku podatkowego, wywiązanie się z już istniejących obowiązków, tj. zapewnienie sprawnego funkcjonowania obsługi indywidualnych rachunków poprzez określenie katalogu opłat objętych mikrorachunkiem podatkowym. Jest to więc zdaniem Ministerstwa rozwiązanie korzystne dla zobowiązanych. W ten sposób projektowane rozporządzenie wpływa pozytywnie na działalność mikroprzedsiębiorców, małych oraz średnich przedsiębiorców.

Zaufali nam

Partnerzy

  Skontaktuj się z nami

  Zapraszamy serdecznie

  Skontaktuj się z nami. Skontaktujemy się z Tobą w celu ustalenia terminu konsultacji!

  Oblicz koszty obsługi
  Kalkulator oferty

  Sprawdź orientacyjny koszt naszych usług i nawiąż kontakt.

  Kalkulator oferty