Ulgi podatkowe w CIT za 2023 r. Jak się przygotować do rozliczenia rocznego na przykładzie wybranych preferencji

Ulgi podatkowe w CIT za 2023 r. Jak się przygotować do rozliczenia rocznego na przykładzie wybranych preferencji

Powoli zbliża się koniec roku 2023. Nieuchronnie wiąże się to z rozpoczęciem przygotowań do rocznych rozliczeń w podatku dochodowym od osób prawnych. Podatnicy powinni pamiętać, że istnieje możliwość obniżenia rocznego zobowiązania podatkowego wynikającego z zeznania CIT-8 o ustawowo określone ulgi i odliczenia. By jednak prawidłowo zastosować wskazane preferencje, konieczne jest ich odpowiednie udokumentowanie i wykazanie, że podatnik faktycznie miał do tego prawo. W jaki sposób więc należy przygotować się do rozliczenia rocznego, by móc skorzystać w nim z możliwości odliczenia stosownych ulg?

Podstawowymi odliczeniami (ulgami), które mogą stosować podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych są m.in.:

 • darowizny dokonywane na rzecz pożytku publicznego,
 • ulga na działalność badawczo-rozwojową,
 • darowizny na cele kultu religijnego,
 • ulga na ekspansję,
 • ulga na zakup terminala płatniczego,
 • ulga na prototyp,
 • ulga na robotyzację.

Dodatkowo, możliwe jest rozliczenie straty przez przedsiębiorcę – poprzez pomniejszenie dochodu w kolejnych następujących po sobie latach podatkowych.

Ulga na działalność badawczo-rozwojową

Jedną z popularniejszych, ale i sprawiającej najwięcej problemów ulg jest ulga na działalność badawczo-rozwojową, która polega na możliwości odliczenia od podstawy opodatkowania wydatków związanych z prowadzeniem prac badawczo-rozwojowych. Odliczeniu podlegają koszty związane z działalnością badawczo-rozwojową, których katalog znajduje się w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. Wysokość takiego odliczenia zależy od wielkości przedsiębiorstwa i od tego, czy firma ma status centrum badawczo- rozwojowego. Aby móc odliczyć koszty kwalifikowane w ramach ulgi, konieczne jest udokumentowanie ich poniesienia (faktura, rachunek, lista płac) oraz odpowiednie przypisanie kosztów do działalności badawczo-rozwojowej (w przypadku np. wynagrodzeń pracowników pracujących zarówno przy pracach rozwojowych, jak i innych, zaliczenie wysokości wynagrodzenia do kosztów kwalifikowanych powinno nastąpić w odpowiednim stosunku wynagrodzenia do czasu pracy przy pracach rozwojowych). Ułatwieniem dla podatników jest prowadzenie stosownej ewidencji zawierającej wysokość poniesionych kosztów w ramach prac rozwojowych.

Odliczenia darowizn

W przypadku dokonywania odliczeń w związku z darowiznami (czy to na rzecz organizacji pożytku publicznego, czy innych), istotne dla możliwości skorzystania z odliczenia jest posiadanie dowodu wpłaty na rachunek bankowy obdarowanego – w przypadku darowizn pieniężnych, natomiast w przypadku darowizn innych niż pieniężne – dokumentu, z którego wynika wartość tej darowizny oraz oświadczenia obdarowanego o jej przyjęciu. W tym drugim przypadku najczęściej posiadanym przez podatników dokumentem będzie umowa darowizny, z której będzie wynikać przedmiot darowizny, jej wartość oraz strony – darczyńca oraz obdarowany. Warto zadbać o to, by posiadać takie dokumenty, bowiem wówczas nie będzie wątpliwości, o jakie kwoty podatnik może zmniejszyć wysokość podatku dochodowego w rocznym rozliczeniu.

Ulga na ekspansję

Ciekawą ulgą jest ulga na ekspansję. Polega ona na możliwości dodatkowego odliczenia od podstawy opodatkowania kosztów, które przedsiębiorca poniósł, żeby rozszerzać swoje rynki zbytu. Są to koszty uzyskania przychodów poniesione w celu zwiększenia przychodów ze sprzedaży produktów, czyli rzeczy wytworzonych przez przedsiębiorcę. Istotnym warunkiem skorzystania z ulgi jest zwiększenie przychodów ze sprzedaży w kolejnym roku w przeciągu kolejnych dwóch lat podatkowych od końca roku, w którym zostały poniesione koszty mające na celu zwiększenie przychodów ze sprzedaży. Wszystkie poniesione koszty muszą być udokumentowane – najczęściej fakturami bądź rachunkami. Co jednak istotne, konieczne jest wykazanie odpowiedniego zwiększenia przychodów ze sprzedaży, co może nastąpić na podstawie prawidłowo sporządzonego sprawozdania finansowego czy wynikać z ksiąg rachunkowych. Ważne, by posiadać dowody potwierdzające takie zwiększenie. Przykładem kosztów, jakie przedsiębiorca może ponieść by skorzystać z ulgi są np. koszty uczestnictwa w targach, koszty działań promocyjno-informacyjnych czy przygotowania dokumentacji umożliwiającej sprzedaż produktów.

Do skorzystania z ulgi konieczne są dowody

W przypadku każdej ze stosowanych ulg istnieje konieczność posiadania dowodów, które pozwolą na obniżenie dochodu do opodatkowania. Generalną zasadą jest bowiem powszechność opodatkowania, natomiast ulgi i odliczenia stanowią od niej odstępstwo, dlatego w tym przypadku przepisy muszą być ściśle stosowane i interpretowane. Dlatego każdy wydatek, który jest równoznaczny z możliwością zastosowania preferencji w podatku dochodowym, musi być jak najściślej udokumentowany, tak by w przypadku kontroli urzędu skarbowego czy innych organów państwowych nie było powodu do jego zakwestionowania. Podatnik musi bowiem posiadać dokumenty świadczące o jego prawie do stosowania konkretnej ulgi (najczęściej dokumenty potwierdzające poniesienie skonkretyzowanego kosztu).

Podstawa prawna:

Zaufali nam

Partnerzy

  Skontaktuj się z nami

  Zapraszamy serdecznie

  Skontaktuj się z nami. Skontaktujemy się z Tobą w celu ustalenia terminu konsultacji!

  Oblicz koszty obsługi
  Kalkulator oferty

  Sprawdź orientacyjny koszt naszych usług i nawiąż kontakt.

  Kalkulator oferty